Ana Sayfa  /  ANTALYA BELEDİYE HABERLERİ  /  Mimarlar Odasından Basın Açıklaması
  • Facebook da Paylaş
Mimarlar Odasından Basın Açıklaması
  • 12-11-2019
  • 0 yorum
  • 18934 okunma
Mimarlar Odası Antalya Şubesi Olarak: Antalya 100. yıl davaları süreçlerinin her aşamasında vardık, varız ve var olmaya devam edeceğiz.
Mimarlar Odası Antalya Şubesi, tüm kurumsal tarihi boyunca, meslek alanı ile ilgili konularda kamu menfaatlerinin sağlanmasına, bu doğrultuda kentsel yaşam kalitesinin geliştirilerek kentli haklarının korunmasına büyük bir önem vermiş ve bu hedeflerin uygulamaya yansıtılması doğrultusunda etkin rol oynamıştır. Tüm faaliyetlerinde bu hassasiyetler ile hareket eden Şubemiz, daima evrensel ölçekte geçerli, objektif, bilimsel ve mesleki standartlar doğrultusunda değerlendirmeler yapmaktadır. Bu objektif ölçütler çerçevesinde, kamu yararına aykırı olduğunu değerlendirdiğimiz tüm karar ve uygulamalara yapıcı eleştirilerde bulunmaktayız. Bu süreçlerde sorunları tespit etmekle kalmayarak, çözüm önerileri geliştirmeyi ve bunları ilgili idareler ve kamuoyuyla paylaşmayı ilkesel bir yaklaşım olarak benimsemekteyiz. Bu yapıcı, etkin ve ilkeli anlayış ile geliştirdiğimiz diyalogların birçok kentsel sorunun çözümüne önemli katkılar sağladığı, diyalog yoluyla çözümlenemeyen sorunların yargı süreçlerine taşınmasında da öncü bir rol oynadığımız kamuoyu tarafından bilinen gerçeklerdir.
Bu çerçevede, gerektiğinde ilgili idarelerin aldığı ve uyguladığı kararlara ilişkin davalarda taraf olarak sağladığımız katkılar birçok örnekte kendini göstermektedir. Lara Kent Parkı, Dokuma Alanı, Vakıf Zeytinliği, Phaselis, Kındıl Çeşme, Göynük Çadırlı Kamp Alanı, Kundu-Kemerağzı Sakızbucak Ormanı vb. örneklerde olduğu gibi, 100. Yıl bağlamında da 40 bin m2’lik bir alanın, kamusal menfaatlere aykırı şekilde konut alanı veya ticaret ve turizm alanına dönüşmesine engellenmesinde sağladığımız önemli katkılardan gurur duymaktayız. Alan, Antalya’ya ve kentlilere kazandırılıncaya kadar hukuk mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın.
100.yıl Spor kompleksi alanı ile ilgili önce, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2005 tarihli kararı ile yapılan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli plan değişikliklerine karşı, Antalya Barosu tarafından açılan davaya Odamızca müdahil olunarak dava açılmıştır.
Anılan plan değişiklikleri ile alanda bulunan resmi kurum alanı ve spor tesis alanı küçültülmüş bir bölümüne “ Merkezi Gelişim Aksı” kararı getirilerek ticari alana dönüştürülmüştür. Kararın iptali istemiyle Antalya 2.İdare Mahkemesin de açılan dava reddedilmiş, karar temyiz edilmiştir. Danıştay 6.dairende görülen davada; “planların üst ölçekli planlara aykırı olduğu “ gerekçesi ile karar bozmuştur.
Antalya 2.İdare Mahkemesi, Bozma kararına uyarak 29.12.2009 tarihli kararı ile Planların İPTALİNE karar vermiştir.
İptal kararı verilen 1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli plan değişikliklerine ilişkin dava devam ederken Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 19.12.2006 tarihinde aldığı yeni bir karar ile 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri yapmıştır. Bu plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Plan notlarına “ tüm bodrum katlarda bağımsız bölüm numarası alınarak ticaret yapılabilir” ve “Blok boyu ve derinliği şartı aranmaz” notu eklenmiştir.
Bu kararın iptali istemiyle Mimarlar Odası Antalya Şubesi tek başına 02.02.2007 tarihinde, Meclis Üyesi olarak Av. Cengizhan GÖKÖZ ise 15.03.2006 tarihinde ayrı ayrı davalar açmışlardır. Antalya 2. İdare Mahkemesince bakılan davalar lehimize sonuçlanmıştır.
Etkin rol oynadığımız yargı süreçleri sonucunda iptal edilen plan değişiklikleri 65 katlı rezidans yapılabilmesine olanak tanıyan plan kararlarıdır. Açılan bu davalar sonucu kentsel yaşam kalitesine ve kamusal menfaatlere aykırılık teşkil eden rezidans inşaatının yapımı engellenmiştir. BU DAVALAR AÇILMAMIŞ OLSAYDI VEYA KAZANILAMAMIŞ OLSA İDİ; ZATEN BUNDAN SONRAKİ VE SON AÇILAN DAVALAR AÇILAMAZDI.
Yukarıdaki açıklanan ve iptal ile sonuçlanan Plan kararlarına karşı açılan davalar devam ederken, alan için 13.12.2007 tarihinde inşaat yapım ihalesi yapılmıştır. İhalenin iptali istemi ile 04.03.2008 tarihinde, Mimarlar Odası olarak Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve 9 vatandaş ile birlikte dava açtık. Antalya 1.İdare Mahkemesinde görülen davada, dava reddedilmiştir. Mahkemenin kararı davacılar tarafından temyiz edilmiş ve Danıştay Onüçüncü Dairesi 10.09.2008 tarihli kararı ile mahkemenin ret kararını bozmuştur. Ancak dava devam ederken Sayın Mustafa AKAYDIN döneminde, Büyükşehir Belediyesi tek taraflı olarak ihalenin iptal edildiğini bildirmiş ve bir kez daha sonuç Antalyalıların yararına olmuştur.
Aradan uzun bir süre geçmiş ve mülkiyeti TOKİ’ye geçen alanda hiçbir şey yapılmadan beklenilmiştir. Ancak bir süre sonra TOKİ tarafından hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20.07.2016 tarihinde onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1.000 Ölçekli Uygulamam İmar Planı değişikliği kararı ile alana “Ticaret-Turizm” kararı getirilmiştir.
Kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Antalya Barosu ve Av. Polat BALKAN tarafından 26.10.2016 tarihinde ve daha sonra da Muratpaşa Belediyesince dava açılmıştır. Antalya 2. İdare Mahkemesince görülmekte olan dava lehimize sonuçlanmış ve plan değişikliği kararı iptal edilmiştir. Antalya 2. İdare Mahkemesinin bu kararı, TOKİ tarafından Konya Bölge İdare Mahkemesinde istinaf yoluyla bozulması istemiyle temyiz edilmiş, Konya Bölge İdare Mahkemesi TOKİ’nin bozma istemini geçtiğimiz günlerde reddetmiştir.
Süreçten de görüleceği gibi alana ilişkin açılan tüm davalarda Mimarlar Odası Antalya Şubesi vardır ve bu konuların etkin takipçisi olmuştur. Dava dilekçelerinin tamamına yakını da Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Avukat Sevda MESCİ tarafından hazırlanmıştır. Açıklamamızın başında belirttiğimiz gibi yine süreç incelendiğinde ilk dört dava açılmamış olsaydı şu anda alanda 65 KATLI REZİDANS yer alabilecekti, daha sonraki davalarında açılmasına gerek olmayacaktı.
Plan değişiklikleri ile bir yandan alana yoğunluk artışına neden olan, sosyal donatı ve teknik altyapı ile kent içi ulaşımını olumsuz etkileyecek rezidans, AVM, lüks konut yapılması veya çok düşük yoğunluklu ticari alan kararı getirilmesi, diğer yandan alanın stadyum ve kapalı spor salonu tesisleri yanında yer alması, başta Otopark ve ulaşım sorunu olmak üzere birçok sorun yaşanırken, kentimiz açısından yeni büyük sorunlar ve olumsuzlukların yaşanması engellenmiştir.
100. Yıl ile ilişkin olarak sürdürdüğümüz hukuk mücadelesinde kentsel yaşam kalitesinin ve kamusal menfaatlerin sağlanması doğrultusunda elde edilen başarının en önemli dayanağı kent ile ilgili benimsediğimiz genel ilkesel yaklaşımdır. Antalya merkezdeki ilçe Belediyelerinin yeni konut alanlarına, yeni ticari alanlara ve AVM’lere ihtiyacı yoktur. Plan notları ve yönetmelik hükümleriyle, yüzde yetmişler oranında artan yapı yoğunluğu ve buna bağlı olarak nüfus artışı, zaten yetersiz olan sosyal donatı ve teknik altyapı alanları üzerine ilave yükler getirmiştir. Bu durumda, ne yazık ki sosyal donatı ve teknik altyapı alanları daha da yetersiz hale gelmiştir. Aynı zamanda, semt spor tesisleri alanları, resmi kurum alanları ve yeşil alanlar için öngörülen yerlerde plan değişiklikleri ile akaryakıt satış istasyonu ve AVM yapılmasına olanak tanıyan, bir başka deyişle kamusal işlevlerin karşılanması yerine rant önceliklerini esas alan plan değişiklikleri daha önce yapıldığı gibi günümüzde de yapılmaya devam edilmektedir.
Şubemiz, her zaman olduğu gibi, bu tür olumsuz gelişmeleri yakından takip etmektedir. Mimarlar Odası Antalya Şubesi olarak, kamusal alanların rant tesisleri alanına dönüştürülerek kamunun elinden çıkarılmasına yönelik tüm plan değişikliklerine karşı hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.
Değerli basınımız aracılığı ile ve saygıyla halkımızın ve ilgililerin bilgisine sunarız.
TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
Özge KÖKSAL
Etiketler : -

Yorumlar

Diğerleri

ARŞİV